Algemene voorwaarden

Interwiel B.V.
Impact 29
6921 RZ Duiven

Tel. 0031 (0)26 383 59 88  /  [email protected]

 
I. Algemeen
Voor alle transacties gelden uitsluitend de navolgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Tegenstrijdige of afwijkende inkoopvoorwaarden of andersoortige beperkingen van de koper worden niet erkend, tenzij de verkoper daarin nadrukkelijk en schriftelijk heeft toegestemd.
 
II. Offerte
1. Afbeeldingen, tekeningen, kleurtinten, gewichts- en maataanduidingen die in prijslijsten en andere drukwerken worden genoemd, zijn slechts bij benadering beslissend, voor zover ze niet nadrukkelijk als bindend zijn bestempeld. Voor kostenramingen, tekeningen en andere documenten behoudt de leverancier het eigendoms- en auteursrecht; deze mogen niet aan derden worden geopenbaard.
2. Voor documenten die de klant aan de leverancier overdraagt, draagt de klant ook in relatie met de leverancier de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van de schending van commerciële octrooirecht van derden. De leverancier is verplicht om door de klant als vertrouwelijk bestempelde plannen alleen met diens toestemming aan derden te openbaren.
 
III.Omvang van de levering
1. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier van doorslaggevend belang. Mocht onze bevestiging in enig opzicht van de bestelling afwijken, dan moeten wij daarvan onmiddellijk in kennis gesteld worden . Anders vindt levering volgens onze specificaties plaats. Reclamaties om deze reden worden niet door ons erkend.
2. Deelleveringen zijn toegestaan.
3. De leverancier stelt monsters uitsluitend tegen aanvullende berekening conform de op dat moment geldende prijzen beschikbaar.
 
IV. Meer- en minderleveringen, opdrachten op afroep
1. Meer- en minderleveringen zijn tot 10% toegestaan.
2. Opdrachten op afroep dienen binnen 6 maanden plaats te vinden. Ze worden op basis van de op dat moment geldende prijzen van de leverancier berekend.
 
V. Prijs en betaling
1. Tenzij anders is afgesproken gelden de prijzen af fabriek, inclusief inlading in de fabriek, maar exclusief verpakking. Bij de prijzen komt BTW berekend volgens de wettelijk vastgestelde hoogte. Opdrachten waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn vastgesteld, worden op basis van de op de dag van levering geldende prijzen berekend. Is er sprake van een substantiële verandering van opdrachtgerelateerde kostenfactoren (bijv. lonen, materiaal, energie), dan kan de overeengekomen prijs conform de invloed van deze kostenfactoren in passende mate worden aangepast.
2. Betalingen dienen, voor zover niet anders nadrukkelijk is afgesproken, zonder bankkosten van de leverancier, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum – ook bij deelleveringen – te worden voldaan.
 
3. Het inhouden van betalingen of verrekening vanwege eventuele door de leverancier betwiste claims van de klant zijn niet toegestaan.
4. Wissels worden alleen geaccepteerd op basis van naleving onder voorbehoud van protest en na afspraak en onder voorwaarde dat ze discontabel zijn. Discontokosten worden vanaf de dag van de betaalbaarstelling van het factuurbedrag berekend. Desondanks behouden wij ons het recht voor om wissels gedurende de looptijd terug te geven en contante dekking te vragen, indien bijzondere omstandigheden ons daartoe nopen.
5. Bij overschrijdingen van het doel wordt een rente van 4% in rekening gebracht over de door de Europese Centrale Bank vastgestelde, in zijn functie met de discontovoet corresponderende EURO-referentierentevoet.
 
VI. Leveringstijd
1. De overeengekomen leveringstijd geldt slechts bij benadering. De levertermijn begint met de verzending van de opdrachtbevestiging. De levertermijn is nagekomen wanneer de goederen de fabriek hebben verlaten of wanneer is meegedeeld dat deze klaar staat voor verzending.
2. De levertermijn wordt naar rato verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name staking en uitsluiting alsook bij het ontstaan van onvoorziene obstakels die buiten de wil van de leverancier liggen, voor zover dergelijke obstakels aantoonbaar en nadrukkelijk van invloed zijn op de voltooiing of aflevering van de goederen. Dat geldt eveneens wanneer dergelijke situaties zich bij toeleveranciers voordoen.
De leverancier is evenmin aansprakelijk wanneer de bovengenoemde omstandigheden tijdens een reeds bestaande vertraging ontstaan. De leverancier zal in belangrijke gevallen de klant zo spoedig mogelijk informeren over het begin en einde van dergelijke obstakels. Is een verlenging voor de klant te veel gevraagd, dan heeft hij een recht tot terugtrekking indien het contract nog niet is geëffectueerd. Wordt de levering door de voornoemde omstandigheden onmogelijk, dan kan de leverancier van het contract afzien indien dat nog niet is geëffectueerd.
3. Schadeclaims van de klant zijn in deze en alle andere gevallen van vertraagde levering, ook na afloop van een bijvoorbeeld aan de leverancier toegestane extra termijn, uitgesloten. Dat geldt niet wanneer in gevallen van opzet of grove nalatigheid in dwingende mate sprake is van aansprakelijkheid.
4. Nakoming van de levertermijn veronderstelt naleving van de contractuele verplichtingen van de klant.
 
VII. Eigendomsvoorbehoud
1. De leverancier behoudt zich het eigendom van de goederen voor, tot alle vorderingen van de leverancier jegens de klant voortvloeiende uit de zakelijke relatie inclusief de in de toekomst ontstane vorderingen, ook uit gelijktijdig of later afgesloten contracten, zijn voldaan. Dat geldt ook wanneer afzonderlijke of alle vorderingen van de leverancier in een lopende rekening zijn opgenomen en het saldo is afgegeven en erkend. Bij gedrag van de klant dat strijdig is met het contract, met name bij betalingsverzuim, heeft de leverancier het recht de goederen na een gepaste termijn terug te nemen. Van terugneming alsmede beslaglegging van de goederen door de leverancier is alleen sprake wanneer de wet op het consumentenkrediet niet wordt toegepast, en terugtrekking uit het contract kan alleen plaatsvinden wanneer de leverancier dat uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. Bij beslagleggingen of andere ingrepen van derden dient de klant de leverancier daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen.
2. De klant heeft het recht de goederen op een reglementaire zakelijke wijze door te verkopen. De klant doet echter reeds nu afstand van alle vorderingen ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen die voor de klant uit de doorverkoop jegens de afnemer of derden ontstaan. Voor de inning van deze vorderingen heeft de klant ook na het afstand doen volmacht, zolang hij het contract naleeft en er geen sprake is van insolventie. De bevoegdheid van de leverancier om de vorderingen zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast; de leverancier verplicht zich echter om de vorderingen niet te innen zolang de klant tegenover de leverancier zijn betalingsverplichtingen reglementair nakomt en er geen insolventie bestaat. De leverancier kan verder na een passende termijn verlangen dat de klant hem de afgestane vorderingen en de schuldenaars ervan vermeldt, alle voor inning noodzakelijke informatie geeft, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaars meedeelt dat hij afstand doet van de vorderingen.
3. Is de afgestane vordering jegens de derde schuldenaar in een lopende rekening opgenomen, dan is de desbetreffende saldovordering – inclusief het eindsaldo – ter hoogte van de bij het afzonderlijk afstand doen beslissende waarde overgedragen.
4. Bij verwerking of omvorming van voorbehouden goederen, ook samen met andere, niet aan de leverancier toebehorende voorwerpen, verwerft de leverancier het mede-eigendom van de nieuwe goederen ten tijde van de verwerking. Voor de door verwerking ontstane goederen geldt voor het overige hetzelfde als voor de voorbehouden goederen.
5. De leverancier verplicht zich de hem toekomende waarborgen vrij te geven zodra de factuurwaarde van de voorbehouden goederen de te waarborgen vorderingen, voor zover ze nog niet voldaan zijn, met meer dan 20% overtreft.
6. Wordt in relatie met de betaling van de contractueel overeengekomen prijs door de klant een wederzijdse aansprakelijkheid van de leverancier vastgesteld, dan vervallen het eigendomsvoorbehoud, inclusief de overeengekomen specifieke vormen ervan, en andere, voor de betalingszekerheid overeengekomen zekerheden niet vóór inning van de wissel door de klant als betrokkene.
 
VIII. Aansprakelijkheid voor materiële en juridische gebreken van de levering
Voor gebreken van de levering is de leverancier aansprakelijk met uitsluiting van verdere aanspraken ongeacht punt X.3, en wel als volgt:
1. Alle onderdelen moeten kosteloos en in redelijkheid gezien de ten grondslag liggende keuze van de leverancier worden hersteld of nieuw geleverd, die binnen 12 maanden na levering als gevolg van een vóór de overgang van het risico liggende omstandigheid een materieel gebrek hebben. Constatering van dergelijke gebreken moet de leverancier onverwijld schriftelijk worden medegedeeld.
2. Aanspraken inzake materiële gebreken – om welke rechtsgrond ook – verjaren na 12 maanden. Dat geldt niet wanneer het om gebreken van een bouwwerk of om zaken voor een bouwwerk gaat en deze de materiële schade hebben veroorzaakt. In afwijking van zin 1 gelden eveneens de wettelijke termijnen bij aanspraken volgens de Duitse wet op productaansprakelijkheid alsook bij opzettelijk of bedrieglijk gedrag.  
3. Er wordt geen garantie aanvaard voor schade die om de volgende redenen is ontstaan:
ongeschikt of ondeskundig gebruik, onjuiste montage door de klant of derden, natuurlijke slijtage, onjuiste of onzorgvuldige behandeling, chemische of elektrische invloeden, voor zover de leverancier in dezen geen blaam treft.
4. Vervangen onderdelen worden eigendom van de leverancier.
5. Door bijvoorbeeld door klant of derden ondeskundig zonder toestemming van de leverancier uitgevoerde wijzigingen of reparaties wordt de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen uitgesloten.
6. Verdere aanspraken van de klant, met name een aanspraak op herstel van schade die niet op het geleverde voorwerp zelf is ontstaan, gelden alleen 
•bij opzet,
•bij grove nalatigheid,
•bij aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid,
•bij schending van essentiële contractverplichtingen, voor zover realisatie van het contractdoel gevaar loopt, ten aanzien van de contracttypische, te voorziene schade,
•in gevallen waarin aansprakelijkheid bestaat volgens de Duitse wet op productaansprakelijkheid,
•bij gebreken die bewust verzwegen zijn of welks afwezigheid de leverancier heeft gegarandeerd.
Voor het overige is aansprakelijkheid uitgesloten.
 
Bij juridische gebreken gelden de volgende aanvullende bepalingen:
 
7. Voor zover niet afwijkends is overeengekomen, zal de leverancier zijn levering vrij van octrooi- en auteursrechten van derden in het eigen land uitvoeren. Mocht er toch een overeenkomstige schending van het octrooirecht bestaan, dan zal de leverancier ofwel een overeenkomstig gebruiksrecht door de derde verschaffen ofwel het voorwerp van levering zodanig aanpassen dat een dergelijke schending niet meer bestaat. Voor zover zulks voor de leverancier onder passende en redelijke voorwaarden mogelijk is, hebben zowel de klant als de leverancier het recht zich uit het contract terug te trekken.
8. Bij het bestaan van juridische gebreken gelden de bepalingen van dit punt VIII navenant, waarbij aanspraken van de klant alleen dan bestaan wanneer deze de leverancier over eventuele door derden kenbaar gemaakte aanspraken onverwijld schriftelijk informeert, een beweerde schending direct noch indirect erkent, voor de leverancier alle verdedigingsmogelijkheden zonder beperkingen behouden blijven, de juridische schending niet berust op het feit dat de klant het voorwerp van levering wijzigt of op contractueel onjuiste wijze benut heeft of wanneer het juridisch gebrek op een aanwijzing van de klant kan worden teruggevoerd.
 
IX. Aansprakelijkheid voor bijkomende plichten
Wanneer door de schuld van de leverancier de goederen als gevolg van nagelaten of onjuiste uitvoering van voor of na contractsluiting liggende voorstellen of adviezen alsmede andere bijkomende contractuele plichten niet op contractueel juiste wijze door de klant kan worden gebruikt, gelden met uitsluiting van verdere aanspraken van de klant in overeenkomstige mate de regelingen van de punten VIII en X.
 
X. Recht van de klant op terugtrekking en korting, overige aansprakelijkheid van de leverancier
1. Is er sprake van leveringsverzuim in de zin van punt VI en biedt de klant de in gebreke zijnde leverancier een passend uitstel en wordt die termijn overschreden, dan mag de klant zich terugtrekken.
2. De klant heeft het recht zich uit het contract terug te trekken als de leverancier een hem geboden passend uitstel voor verbetering achteraf of vervangende levering ten aanzien van het materiële gebrek zonder resultaat laat verstrijken. Het recht van de klant om zich uit het contract terug te trekken, bestaat ook in andere gevallen dat de leverancier faalt bij verbetering achteraf of vervangende levering. In het geval van een onbelangrijke schade heeft de klant alleen het recht op korting op de prijs.
3. Verdergaande aanspraken van de klant bestaan alleen in de gevallen van punt VIII.6. Voor het overige zijn verdergaande aanspraken, met name op opzegging of korting alsook op vergoeding van schade die niet op de goederen zelf is ontstaan, uitgesloten.
4. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers (in rechte) van de leverancier voor door hen veroorzaakte schade in het kader van de bedrijfsactiviteiten bestaat alleen bij opzet. Voor het overige is persoonlijke aansprakelijkheid uitgesloten.
 
XI. Gereedschapskosten
1. Van de gereedschapskosten worden in principe alleen percentages, los van de waarde van de goederen, berekend.
2. Door betaling van kostenpercentages voor de gereedschappen verkrijgt de klant geen aanspraak op de gereedschappen; ze blijven veeleer in eigendom en bezit van de leverancier. De leverancier verplicht zich de gereedschappen een jaar na de laatste levering voor de klant te bewaren. Indien voor afloop van deze termijn door de klant wordt meegedeeld dat binnen een volgend jaar bestellingen worden gedaan, dan wordt de bewaartermijn met nog eens een jaar verlengd. Na deze tijd en uitblijvende nabestellingen kunnen we vrijelijk over de gereedschappen beschikken.
3. Ten aanzien van de gereedschapskosten voor niet geëffectueerde opdrachten geldt het volgende: voor opdrachten die in het ontwikkelingsstadium of in de aanlooptijd worden geannuleerd, behoudt de leverancier zich het recht voor om de ontstane kosten in rekening te brengen. Daarbij worden in rekening gebracht
•vóór vrijgave van de voorbeelden: de kosten voor de eerste set gereedschappen
•na vrijgave van de voorbeelden, al naargelang hoogte van het voorziene maandgebruik: de kosten voor het hele assortiment seriewerktuigen, bijzondere voorzieningen en mallen.
4. De voorbewerkte en in rekening gebrachte gereedschappen blijven 4 weken ter bezichtiging staan en worden dan tot schroot verwerkt.
5. In faseplannen en constructietekeningen van de gereedschappen krijgt de klant geen inzage.
 
XII. Oude goederen
Het afvoeren van oude onderdelen en overige niet meer bruikbare zaken is een zaak van de klant. Indien wettelijke voorschriften worden uitgevaardigd die iets anders bepalen, verplicht de klant zich om met de leverancier een passende afspraak inzake verdere verwerking te maken. Daarbij moet ervan worden uitgegaan dat de contractpartners een beroep doen op derden om aan de verwerkingsplicht te voldoen.
 
XIII. Bevoegde rechtbank
Plaats waar alle uit dit contract voortvloeiende verplichtingen worden behandeld is Arnhem.